ПЛАЌАЊЕ СО ДАТОТЕКА ( ФАЈЛ )

 

 

 • Формат на датотека
 • Чекор 1
 • Чекор 2
 • Чекор 3
 • Чекор 4
 • Чекор 5
 • Чекор 6
 • Чекор 7

 

 • Датотеката треба да биде текстуална, колоните да се одделени со знакот ТАБ (tab delimited txt file) и да биде снимена во енкодинг UTF-8, како што е прикажано подолу на сликата

 

 

 • Опис на колоните во датотеката

 

 

 • Под поимот карактери се подразбираат цифри, латинични букви, кирилични букви и специјални знаци.

 

 • Ја избирате сметката од која ќе се врши плаќањето

 • Избирате трансфер тип друго

 

 

 • Го повикувате фајлот од одредена локација на која ви е снимен, а кој сакате да се процесира

 

 

 • По избор на фајлот истиот се прикажува за увид

 • Го потврдувате со confirm или избирате друг фајл со choose another file

 

 

 • Одбирате next

 

 

 • Во полето additional instructions наведувате одредени инструкции за фајлот и одбирате next

 

 

 • Одбирате потпиши налог и заврши

 

 

 • Доколку за оваа сметка се предвидени повеќе потписи, фајлот треба да се одобри од бројот на дефинирани потписи

 

 

 • За целиот фајл се креира еден процес кој ви е достапен во последни 100 налози

 • Со одбирање на прикажи детали излегува извештај за процесирани/непроцесирани налози од фајлот

 

 

 • Сите датотеки прикачени до 14:00 часот се процесираат истиот ден. Сите датотеки прикачени по 14:00 часот се процесираат наредниот работен ден.

   

  Ова правило важи за сите типови налози ( редовни, итни и интерни во ПроКредит банка )