МЕЃУНАРОДНИ ПЛАЌАЊА

 

Можности: трансфер на средства / плаќање кон странство од страна на физички и правни лица

 

 • Чекор 1
 • Чекор 2
 • Чекор 3
 • Чекор 4
 • Чекор 5
 • Чекор 6
 • Чекор 7
 • Чекор 8
 • Чекор 9

 

Напомена: Делот Податоци за посредничката банка не се пополнува

 

 

Напомена: Делот Податоци за посредничката банка не се пополнува

 

 

Се одбира Понатаму

 

Се избира типот на трошоци за провизија:

 • SHA - секој ги сноси трошоците на својата банка,
 • BEN  - трошоците за трансферот ги сноси крајниот корисник,  износот на трасферот се намалува за износот на провизијата на нашата банка,
 • OUR - сите трошоци ги сноси налогодавачот.

Шифра на плаќањето како и основ на паќањето (фактура)
Најчесто употребувани шифри,  основни и потребни документи:

 • Основ 540,  прилог ПРО- Фактура, договор за авансно плаќање;
 • Основ 112,  прилог фактура или договор за увоз на стока, ЕCD (царинска декларација);
 • Основ 215,  прилог: фактура за транспорт на стоки патен сообраќај;
 • Основ 545 или 546,  прилог: кредитна пријава од НБРМ;
 • Основ 640,  прилог: увозна и извозна фактура.