Апликација за е-банкарство (правни лица)

Внесете ги Вашите податоци со печатни латинични букви

Име на фирмата
 
ЕМБС
 
Адреса на фирмата
 
Е-маил на фирма
   
Име и презиме на овластено лице ( управител/сопственик)
 
ЕМБГ на овластено лице
   
Е-маил адреса поврзана со сертификат од КИБС/Телеком
 
Е-маил на овластено лице
   
Контакт телефон
   
Експозитура за достава на сертификатот

Согласност за правилата и условите
Одговорно тврдам, под морална, материјална и кривичнаодговорност дека податоците наведени во барањето се вистинити. Се согласувам да погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електронското барање за електронско банкарство и дигитален сертификат. Во случај да не дојде до склучување на деловен однос со Банката се согласувам истите да бидат избришани од базата на Банката.