Издавање и реиздавање на сертификат на ЦД (еднократен годишен трошок)* Месечно одржување
0 мкд 0 мкд
Издавање на токен (еднократен трошок) Годишен надомест за сертификат
900 мкд 300 мкд