VISA Classic Standard - КРЕДИТНА КАРТИЧКА

  • 0% провизија за купување на продажни места во земјава и странство
  • Купувања преку Интернет
  • Сигурна картичка со чип технологија
  • 2% + 4 еур провизија за повлекување готовина од банкомати
  • Бескаматен период до 45 дена
  • Максимален лимит 150.000 мкд
  • Поврзана со кредитна линија во ПроКредит Банка
   Провизија за издавање Годишна чланарина – за втората година Можности
   600 мкд
   (10 еур)
   1200 мкд
   (20 еур)
   Контрола на трошоци Посигурна од готовина Погоден начин за плаќање

   MasterCard Standard - КРЕДИТНА КАРТИЧКА

    • 0% провизија за купување на продажни места во земјава и странство
    • 2% + 4 еур провизија за повлекување готовина од банкомати
    • Бескаматен период до 45 дена
    • Максимален лимит 150.000 мкд
    • Поврзана со кредитна линија во ПроКредит Банка
     Провизија за издавање Годишна чланарина – за втората година Можности
     600 мкд
     (10 еур)
     1200 мкд
     (20 еур)
     Контрола на трошоци Посигурна од готовина Погоден начин за плаќање

     VISA Classic Revolving - КРЕДИТНА КАРТИЧКА

     (примател на плата, депозитен клиент)

      • 0% провизија за купување на продажни места во земјава и странство
      • Купувања преку Интернет
      • Сигурна картичка со чип технологија
      • 2% + 4 еур провизија за повлекување готовина од банкомати
      • Максимален лимит 150.000 мкд
      • Поврзана со кредитна линија во ПроКредит Банка
      • Отплата - минимум 10% месечно од искористениот лимит
       Провизија за издавање Годишна чланарина – за втората година Можности
       600 мкд
       (10 еур)
       1200 мкд
       (20 еур)
       Контрола на трошоци Посигурна од готовина Флексибилна отплата

       MasterCard Revolving - КРЕДИТНА КАРТИЧКА

       • 0% провизија за купување на продажни места во земјава и странство
       • 2% + 4 eур провизија за повлекување готовина од банкомати
       • 13% годишна камата на искористен дел од лимитот
       • Максимален лимит 150.000 мкд
       • Поврзана со кредитна линија во ПроКредит Банка
       • Отплата - минимум 10% месечно од искористениот лимит
       Провизија за издавање Годишна чланарина – за втората година Можности
       1200 мкд
       (20 еур)
       1200 мкд
       (20 еур)
       Контрола на трошоци Посигурна од готовина Флексибилна отплата

       VISA Business Electron - ДЕБИТНА КАРТИЧКА

       • 0% провизија за купување на продажни места во земјава и странство
       • 60 ден провизија за повлекување на готовина од банкомати на Прокредит банка и од Банкомати на други банки во земјата
       • Купувања преку Интернет
       • Сигурна картичка со чип технологија
       • 2%+ 2 еур за повлекување готовина на банкомати на други банки во странство
       • Поврзана со сметката на компанијата во ПроКредит Банка
       Провизија за издавање Годишна чланарина – за втората година Можности
       600 мкд
       (10 еур)
       600 мкд
       (10 еур)
       Контрола на трошоци Замена за готовина Плаќање во странство
       во локална валута на земјата

       VISA Electron - ДЕБИТНА КАРТИЧКА

       • 0% провизија за купување на продажни места во земјава и странство
       • 0% провизија за повлекување готовина на банкомати на ПроКредит Банка
       • Купувања преку Интернет
       • Сигурна картичка со чип технологија
       • 2% + 2 еур за повлекување готовина од банкомати надвор од земјата
       • 60 ден провизија за повлекување на готовина од банкомати на други банки во земјата
       • Поврзана со Вашата сметка во ПроКредит Банка
       Провизија за издавање Годишна чланарина – за втората година Можности
       180 мкд
       (3 еур)
       180 мкд
       (3 еур)
       Контрола на трошоци Замена за готовина Плаќање во странство
       во локална валута на земјата

       Maestro - ДЕБИТНА КАРТИЧКА

       (примател на плата, студент, корисник на кредитна картичка)

       • 0% провизија за купување на продажни места во земјава и странство
       • 0% провизија за повлекување готовина на банкомати на ПроКредит Банка
       • 2% + 2 еур за повлекување готовина од банкомати надвор од земјата 
       • 60 ден провизија за повлекување на готовина од банкомати на други банки во земјата
       • Поврзана со Вашата сметка во ПроКредит Банка
       Провизија за издавање Годишна чланарина – за втората година Можности
       180 мкд
       (3 еур)
       180 мкд
       (3 еур)
       Контрола на трошоци Замена за готовина Плаќање во странство
       во локална валута на земјата

       ProCard - ДЕБИТНА КАРТИЧКА

       (примател на плата, студент, корисник на кредитна картичка)

       • 0% провизија за купување на продажни места на ПроКредит Банка во земјава
       • 0% провизија за повлекување готовина на банкомати на ПроКредит Банка
       • Поврзана со Вашата сметка во ПроКредит Банка
       Провизија за издавање Годишна чланарина – за втората година Можности
       60 мкд
       (1 еур)
       60 мкд
       (1 еур)
       24h достапност до вашите пари

        

       *задолжителни полиња

       *Изјава на барателот на платежна картичка - Одговорно тврдам, под морална, материјална и кривична одговорност дека податоците наведени во барањето се вистинити. Се согласувам да погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електронското барање за платежна картичка. Во случај да не дојде до склучување на деловен однос со Банката се согласувам истите да бидат избришани од базата на Банката.

       Visa Internet - ДЕБИТНА КАРТИЧКА

        • Поврзана со наменска сметка за интернет плаќања која Вие ја надополнувате преку е-банкарство
        • Наменска картичка за интернет плаќања со 0% провизија
        • Овозможени се плаќања на сите интернет портали, без потреба за верификација на CVV2 код
        • Повелкување и депонирање средства на банкомат се оневозможени
         Провизија за издавање Годишна чланарина – за втората година Можности
         600 мкд
         (10 еур)
         1200 мкд
         (20 еур)
         Контрола на трошоци Посигурна од готовина Погоден начин за плаќање