MasterCard Debit - за физички лица

Една универзална картичка за сите Ваши потреби! 

 • Мултивалутна картичка поврзана со Вашите сметки во МКД и ЕУР
 • Плаќајте на сите ПОС терминали насекаде во светот и купувајте и резервирајте патувања преку интернет
 • Бесплатна уплата и исплата на готовина и во нашите 24/7 Зони.
 • 3 пати месечно бесплатни исплати на готовина од сите банкомати на други банки во земјата
 • Kористете ја мрежата на MasterCard банкоматите низ светот(види ценовник). 
 • 3D технологија за сигурност
Провизија за издавање Годишна чланарина – за втората година Можности
180 мкд
(3 еур)
180 мкд
(3 еур)
Контрола на трошоци Замена за готовина Плаќање во странство
во локална валута на земјата

MasterCard Business - за правни лица

 • 0% провизија за купување на продажни места во земјава и странство
 • 60 ден провизија за повлекување на готовина од банкомати на Прокредит банка и од Банкомати на други банки во земјата
 • Купувања преку Интернет
 • Сигурна картичка со чип технологија
 • 2%+ 2 еур за повлекување готовина на банкомати на други банки во странство
 • Поврзана со сметката на компанијата во ПроКредит Банка
Провизија за издавање Годишна чланарина – за втората година Можности
600 мкд
(10 еур)
600 мкд
(10 еур)
Контрола на трошоци Замена за готовина Плаќање во странство
во локална валута на земјата

ProCard - за правни лица

 • Поврзана со Трансакциската сметка во ПроКредит Банка
 • Наменета за уплата на дневен промет
 • Нема можност за плаќање и повлекување на средства од банкомат
Провизија за издавање Годишна чланарина – за втората година Можности
60 мкд
(1 еур)
60 мкд
(1 еур)
24h достапност до вашите пари

 

*задолжителни полиња

*Изјава на барателот на платежна картичка - Одговорно тврдам, под морална, материјална и кривична одговорност дека податоците наведени во барањето се вистинити. Се согласувам да погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електронското барање за платежна картичка. Во случај да не дојде до склучување на деловен однос со Банката се согласувам истите да бидат избришани од базата на Банката.