Услуги за нерезидентни претставништва


ПроКредит банка Македонија е германска банка, дел од интернационална групација. Трансакциското работење Ви е достапно 24 часа, 7 дена во неделата во нашата мрежа на Зони 24/7.
Согласно стандардите за банкарско работење со нерезиденти на Народната Банка на Република Македонија, на располагање Ви се следните услуги:

 

Услуга

Достапна за нерезиденти

Каматни стапки/ провизии

Транскациска сметка во МКД

да

Провизија за одржување на сметка согласно официјалниот тарифник.

Транскациска сметка во ЕУР

да

Без провизија

Дебитна картичка

не 


Кредитна картичкане 
Орочен депозитдаКаматни стапки согласно со официјалниот тарифник.
Електронски изводда  1 ЕУР годишно
Електронско банкарство (плаќања)не 
 Уплата на готовинада

До 10.000 ЕУР без царинска декларација.

Над 10.000 ЕУР со царинска декларација. 

 Приливи од странствода

0 ЕУР/УСД/ЦХФ/ГБП за редовни приливи (BEN, SHA, OUR)

Приливот на сметка на ПроКредит Банка не е ограничен.

            

Како можете да отворите сметка во ПроКредит Банка?

  Лично во нашите експозитури. Погледнете локации на експозитури.

  Koи се потребните документи?

  Извод од трговскиот регистар или било кој друг регистар во кој е регистриран субјектот, не постар од 6 месеци. Изводот треба да го покаже  денот на основањето на компанијата, името, адресата, седиштето и дејноста која ја врши. Доколку со изводот не може да се утврди  дејноста, корисникот е должен да донесе: 
  1) Извод од управителот за основната дејност на правното лице заверена на нотар или изјава од нотар дека  компанијата не е должна да ја  утврди дејноста при регистрација во соодветната земја.

  2) Документ користен за основање на  бизнисот, оригинал или копија од нотар.

  3) Документи за идентификација (валидна лична карта или пасош)

  За информации може да се обратите во Контакт центарот на 02/2446 000 или info@procreditbank.com.mk 

   

   

  14.12.2018
  • EUR 61,30 61,4950 61,80
  • USD 52,95 54,0806 54,95
  • CHF 53,20 54,4830 55,80
  • GBP 67,20 68,4418 69,60
  • CNY 6,00 7,8592 8,00